اطلاعات کاربران نزد مجموعه ای تی آی محفوظ می ماند و ای تی آی تنها برای حسن همکاری و انجام وظیفه از این اطلاعات استفاده می کند.